Den vantro Thomas / Doubting Thomas, 115x150, 2013